Himachal State Sanskrit Shikshak Parishad

Efforts would be made to teach Sanskrit language